Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 8

Modern demokrasilerin kendiliklerinden ortaya çıkmadıklarını, bu konuda yaklaşık iki yüzyıl süren muazzam bir mücadele verildiğinden daha önce söz ettik. Haklar, özgürlükler için kuşaklar boyunca kan dökülmesi ve sayıları belki de yüz binleri bulan insanların zindanlarda çürümesi gerekti. Bu halklar çağdaş…

Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 7

Ulusal bir burjuvaziye sahip olmayan bir ülkede bu burjuva fobisinin nereden kaynaklandığını anlayabilmek zor. Hemen hepsi birer muhafazakar burjuva olarak nitelendirilebilecek hem “solcu” hem de “sağcı” aydınların (istisnalar var mı bilemiyorum) belki de tamamı bu etiketi hangi nedenlerden dolayı yadsımaktadırlar?…

Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 6

Bir gün modern demokrasilerin gerçek ve doğru tarihinin yazılıp yazılamayacağını bilemediğimizden bu düzenlerin başlangıcı ve bugünü konusunda ancak bildiğimiz kadarıyla özet bir açıklama yapabiliriz. Daha önce de söylediğimiz gibi bir Ortaçağ düşünce yapısı ve büyük ölçüde feodal bir yaşam biçiminden…

Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 5

Modern demokrasiler büyük mücadelelerle belli bir aşamaya gelmişler, ancak belli bir noktadan sonra bu toplumlar görece o eski enerjilerini, mücadele kabiliyetlerini yitirmeye ve adam sendeci denilebilecek bir tavır sergilemeye başlamışlardır. Bunun nedenleri üstünde durmak gerekir. Akılcı düşünce, üretim, emek, toplumsal…

Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 4

Jean Baudrillard’a inanmak gerekirse modern demokrasilerin kan kaybına ya da belli bir dejenarasyon, deformasyona uğramasının belki de en önemli nedeni tüketim toplumuna dönüşmesidir. ABD 1950’ler, Batı Avrupa ülkeleriyse 1960’lardan itibaren birer tüketim toplumu haline gelmişlerdir. 1970’ler Batı Avrupa’da tüketimin altın…

Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 3

Avrupa’da modern demokrasilerin ortaya çıkmasından önce monarşiler ya da aristokrasilerin metafizik ve maddi evren konusunda aydınlanmış seçkinleri vardı. Bunlar genellikle (Evrensel Batı Roma ya da ülke) Kilisesine ait kurumların en üst kademelerini işgal eden çoğunlukla aristokrat ailelere mensup insanlardı. Bu…

Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 2

Modern demokrasilerin ortaya çıkış ve olgunlaşma süreçlerini iyice irdelemeden güncel çözümler üretebilmek ve gerçek bir demokrasinin nasıl biçimlenebileceğinden söz edebilmek o kadar kolay bir iş değildir. Batı Avrupa, ABD ve ardından ortaya çıkan diğer Avrupa ülkelerine bakıldığında ulusal burjuvazilerin modern…

Modern demokrasiler ve gerçek demokrasi 1

Bu yazı dizisinde daha önce de söylediğimiz gibi modern demokrasilerin içinde bulundukları tarihsel süreci irdeleyecek ve dünyadaki diğer demokratikleşme süreçleri ya da hareketleriyle karşılaştırmalar yapmaya çalışacağız. Modern demokrasi hareketleri özetle bundan iki yüzyıl kadar önce İngiltere, Fransa ve ABD’den başlayarak…

Modern demokrasiler ve dini inançlar 10

Geleneksel toplumlara özgü değerler modern toplumlara özgü değerlerin yerini alabilir mi, ya da modern demokratik toplumlara özgü değerler geleneksel değerlerin yerini alabilir mi? Sorunun birinci kısmına yaşam biçimi büyük ölçüde değişen yani inanç/duygu ağırlıklı bir evrenden akıl/düşünce ağırlıklı bir evrene…

Modern demokrasiler ve dini inançlar 9

20. Yüzyıl’ın ilk çeyreğinde 19. Yüzyıl kültürüyle yetişmiş entelektüel bir Çinli olan Ku Hung-Ming (Çin Halkının Zihniyeti, Doğu Batı Yay. 2013, Ankara) bir yandan Birinci Dünya Savaşı öncesinde şekillenmeye başlayan Batılı Demokrasileri ağır bir şekilde eleştirirken bir yandan da onlara…