Sağlık Bakanlığı’na ücretsiz ve indirimli donanım alım ayrıcalığı

Koronavirüs (Covid-19) hastalığıyla mücadele için Sağlık Bakanlığı’nca genel bütçe kapsamındaki kurum ve kuruluşlardan sağlanarak dağıtılacak koruyucu ekipman, tanı kitleri ve benzer donanımlar ücretsiz ya da indirimli olabilecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı 14 Nisan 2020 Salı tarihli ve 31099 sayılı Resmi Gazete’da yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararla, bakanlığın tedarik süreci Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4736 Sayılı Kanun’un birinci maddesinden muaf tutuldu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 28 Ocak 2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı bakanlar kurulu kararının eki karara aşağıdaki madde eklendi ve söz konusu kararın diğer madde numaraları buna göre sıralandı:

“MADDE 79- Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) hastalığı ile mücadele kapsamında, herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm kişiler, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek dağıtımı yapılacak olan;
• Söz konusu hastalıktan korunmaya yönelik kullanımı tavsiye edilen her türlü kişisel koruyucu ekipmandan,
• Hastalığın teşhisinde kullanılan testler, kitler ve bunların kullanılmasına ilişkin sair ekipmandan,
• Hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere merkezi olarak temin edilen ilaçlardan, yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun birinci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır. Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak doğabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamaya ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye Sağlık Bakanlığı yetkilidir.”

Cumhurbaşkanlığı kararında atıf yapılan 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un ilgili maddesi şöyle:

“Madde 1 – Genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler, bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, sosyal güvenlik kuruluşları, genel ve katma bütçelerin transfer tertiplerinden yardım alan kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler, özel bütçeli kuruluşlar, özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya kadar, 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanuna tâbi kuruluşlar ve özel hukuk hükümlerine tâbi, kamunun çoğunluk hissesine sahip olduğu kuruluşlar, kamu banka ve kuruluşları ile bunlara bağlı iş yerleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.”

Bunları da sevebilirsiniz